Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Dây thở máy thở Inteliflo

Dây thở máy thở Inteliflo

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Các loại dây thở dùng trong gây mê & máy thởWith Patient End Gas Sampling Port

Adult

1.0m Limb 1.5m Limb 1.8m Limb 2.7m Limb    
038-01-900 038-01-901 038-01-902 038-01-903 Inteliflo Plus - Kit 1
Gas Sampling Elbow, Flexi-Lock Expiratory Limb, Flexi-Lock Reservoir Bag Limb, Spare 22M/M Connector and 2L Reservoir Bag
20
038-01-904 038-01-905 038-01-906 038-01-907 Inteliflo Plus - Kit 2
As above with 3L Reservoir Bag
20
038-01-910 038-01-911 038-01-912 038-01-913

Inteliflo Standard - Kit 1
Gas Sampling Elbow, Flexi-Lock Expiratory Limb, Spare 22M/M Connector and 2L Reservoir Bag

20
038-01-914 038-01-915 038-01-916 038-01-917

Inteliflo Standard - Kit 2
As above with 3L Reservoir Bag

20
038-01-920 038-01-921 038-01-922 038-01-923 Inteliflo Basic - Kit 1
Gas Sampling Elbow and Flexi-Lock Expiratory Limb only
20

Paediatric

1.0m Limb 1.5m Limb 1.8m Limb 2.7m Limb    
038-02-900 038-02-901 038-02-902 038-02-903 Inteliflo Plus - Paediatric Kit 1
Gas Sampling Elbow, Flexi-Lock Expiratory Limb, Flexi-Lock Reservoir Bag Limb, Spare 22M/M Connector and 1L Reservoir Bag
20
038-02-910 038-02-911 038-02-912 038-02-913 Inteliflo Standard - Paediatric Kit 1
Gas Sampling Elbow, Flexi-Lock Expiratory Limb, Spare 22M/M Connector and 1L Reservoir Bag
20

 

With Integral Monitoring Line and Machine End Gas Sampling Port

Adult

1.0m Limb 1.5m Limb 1.8m Limb 2.7m Limb    
038-01-950 038-01-951 038-01-952 038-01-953 Inteliflo Plus - Kit 3
Integral Monitoring Line, Flexi-Lock Expiratory Limb, Flexi-Lock Reservoir Bag Limb, Spare 22M/M Connector and 2L Reservoir Bag
20
038-01-954 038-01-955 038-01-956 038-01-957 Inteliflo Plus - Kit 4
As above with 3L Reservoir Bag
20
038-01-960 038-01-961 038-01-962 038-01-963 Inteliflo Standard - Kit 3
Integral Monitoring Line, Flexi-Lock Expiratory Limb, Spare 22M/M Connector and 2L Reservoir Bag
20
038-01-964 038-01-965 038-01-966 038-01-967 Inteliflo Standard - Kit 4
As above with 3L Reservoir Bag
20
038-01-970 038-01-971 038-01-972 038-01-973 Inteliflo Basic - Kit 2
Integral Monitoring Line and Flexi-Lock Expiratory Limb only
20

Paediatric

1.0m Limb 1.5m Limb 1.8m Limb 2.7m Limb    
038-02-950 038-02-951 038-02-902 038-02-953 Inteliflo Plus - Paediatric Kit 2
Integral Monitoring Line, Flexi-Lock Expiratory Limb, Flexi-Lock Reservoir Bag Limb, Spare 22M/M Connector and 1L Reservoir Bag
20
038-02-960 038-02-961 038-02-912 038-02-963 Inteliflo Standard - Paediatric Kit 2
Integral Monitoring Line, Flexi-Lock Expiratory Limb, Spare 22M/M Connector and 1L Reservoir Bag
20

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp